į pradžią turinys susisiekite  
Naujienos
INFORMACIJA IŠ SEMINARO „SVEIKOS GYVENSENOS UGDYMAS VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE“

Lopšelio-darželio pedagogai pristatė visa eilę pranešimų iš pedagoginio darbo patirties. Pristatyti du tyrimai. Tyrimas „Vaikų sveikatos stiprinimo įgyvendinimas“, kurį pristatė auklėtoja metodininkė R.Šeibokienė, atvėrė ikimokyklinio ugdymo įstaigų problemas (nepakanka sveikatos priežiūros specialistų ir etatų), tyrimas, kurį pristatė vyresnioji auklėtoja D.Derenčiūtė, parodė, kad tėvai supranta ir palaiko sveiko maitinimo(si) idėją (pagal maitinimo piramidę). Sveikatos priežiūros specialistė D.Cvečkovskienė seminaro dalyvius supažindino su vaikų maitinimo organizavimu lopšelyje-darželyje. Ji sakė, kad kitais metais turėtų keistis vaikų maitinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizavimo tvarkos aprašas. Auklėtoja metodininkė A. Mainelienė pristatė respublikinės parodos „Sportinis inventorius iš antrinių žaliavų“ rezultatus. Pedagogai ir Sveikatą stiprinančių mokyklų koordinatorės akcentavo, kad ši paroda labai naudinga praktiniu požiūriu, nes buvo pateikta daug idėjų kasdieninei pedagogo veiklai.

Vadovaujantis Sveikatą stiprinančių mokyklų programų vertinimo metodika, direktoriaus pavaduotoja ugdymui D.Remeikienė pristatė lopšelio-darželio sveikatos stiprinimo programos „Sveikuolis giliukas“ įvertinimą. Savo pristatyme akcentavo, kad reikia tobulinti darbą su bendruomene. Pavaduotoja ugdymui ir kitos pedagogės: auklėtojos metodininkės – J.Briskmanienė, J.Juršienė, V.Liškevičienė bei vyresniosios auklėtojos – L.Aksionova, M.Nikolajeva, R.Skromnienė, A.Skutkevičienė, V.Svikščienė kalbėjo apie metodus, būdus, formas panaudotus įgyvendinant sveikatos stiprinimo programą „Sveikuolis giliukas“.

Seminaro pabaigoje sveikatą stiprinančių mokyklų koordinatorės Diana Aleksejevaitė ir Nijolė Paulauskienė pateikė pranešimus apie edukacinių erdvių įrengimą lauko aikštelėse ir apie Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų patirtį ir pažymėjo, kad lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ vienintelė Visagino mieste ikimokyklinio ugdymo įstaiga, esanti Sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle. Įstaigos darbas sveikatos stiprinimo srityje – nuoseklus ir sistemingas. Lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas“ buvo pasiūlyta parengti antrojo lygmens sveikatos stiprinimo programą.

Direktorė  Irena Oficerova