Specialistų paslaugos

LOGOPEDO PAGALBOS TEIKIMAS

Logopedinė pagalba darželyje teikiama vaikams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų.
Logopedinės pagalbos pobūdis priklauso nuo konkretaus vaiko poreikių. Dažniausiai logopedinė pagalba neapsiriboja tik taisyklingu garsų tarimo formavimu šnekamojoje kalboje. Tam, kad vaiko kalba plėtotųsi, būtina ugdyti natūralią vaiko sąvokų suvokimo ir operavimo jomis raidą, svarbu turtinti ir plėsti žodyną.

Atsižvelgiant į sutrikimo pobūdį ir laipsnį, logopedas teikia pagalbą individualiai vaikui arba vaikų grupėms, kurios formuojamos to paties sutrikimo pagrindu. Logopedinės pagalbos efektyvumas priklauso nuo individualių vaiko savybių, kalbos ir komunikacijos sutrikimo pobūdžio bei tampraus logopedo, tėvų, grupių auklėtojų bei kitų specialistų bendradarbiavimo.

Vaikų darželyje logopedo pagalbą teikia logopedė V. A.

Logopedo konsultacinis laikas:

Pirmadienis 9.00-12.00

Antradienis 12.00-14.00

Esant reikalui, asmeninei konsultacijai tėvai ar kiti vaiką globojantys asmenys gali kreiptis bet kuriuo jiems patogiu metu. Konsultacijos teikiamos ir elektroniniu paštu:  vilmante.andrejeviene@visaginoazuoliukas.lt 

PSICHOLOGO PAGALBOS TEIKIMAS

Psichologo veikla darželyje:

 • Konsultavimas;
 • Individualus darbas su vaikais turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių dėl elgesio ir emocijų sutrikimų;
 • Psichologinių problemų prevencija, tiriamoji veikla;
 • Bendradarbiavimas su lopšelio-darželio specialistais, auklėtojomis;
 • Psichologinis švietimas;
 • Kvalifikacijos kėlimas.

Psichologo darbo laikas:

Pirmadienis 8.00-9.40

Antradienis 8.00-9.40

Trečiadienis 8.00-9.40

Ketvirtadienis 8.00-9.40

Penktadienis 8.00-9.40

Esant reikalui, asmeninei konsultacijai tėvai ar kiti vaiką globojantys asmenys gali kreiptis bet kuriuo jiems patogiu metu. Konsultacijos teikiamos ir elektroniniu paštu: daiva.sarkiene@visaginoazuoliukas.lt

SOCIALINIO PEDAGOGO PAGALBOS TEIKIMAS

Socialinis pedagogas dirba su asmeniu (individualus darbas)-vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.

 • Vertina socialinės pedagoginės pagalbos vaikui poreikius (kartu su kitais specialistais), esant būtinybei lankosi užsiėmimuose ir kitose veiklose;
 • Konsultuoja tėvus (globėjus), įstaigos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
 • Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus įstaigoje, ugdymo ir socialinių įgūdžių problemas;
 • Teikia socialinę pedagoginę pagalbą elgesio sutrikimų turintiems vaikams, numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas bendradarbiaudamas su pedagogais, tėvais (globėjais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su vaiku dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, socialiniais partneriais;
 • Planuoja ir organizuoja individualią ir grupinę veiklą ugdytiniams, tėvams, pedagogams;
 • Šviečia bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulina savo kompetencijas;
 • Iinicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija, ugdant vaikų gyvenimo įgūdžius;
 • Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus, atsižvelgdamas į įstaigos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);
 • Renka, kaupia ir analizuoja informaciją, reikalingą vaikų problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su įstaigos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis;
 • Rengia ir skleidžia informaciją apie socialinę pedagoginę pagalbą.

Socialinio pedagogo darbo laikas:

Ketvirtadienis 12.30-16.38

Penktadienis 7.30-12.00

Esant reikalui, asmeninei konsultacijai tėvai ar kiti vaiką globojantys asmenys gali kreiptis bet kuriuo jiems patogiu metu. Konsultacijos teikiamos ir elektroniniu paštu: laura.viskackaite@visaginoazuoliukas.lt

VISUOMENĖS SVEIKATOS  SPECIALISTO PAGALBOS TEIKIMAS

Visuomenės sveikatos specialistas – asmuo,  vykdantis sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigoje pagal pareigines nuostatas, patvirtintas Rokiškio savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus, metinius veiklos planus ir bendradarbiavimą su ugdymo įstaiga.