Atmintinė tėvams. Dėl priešmokyklinio ugdymo pradžios ir vaiko ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą ir vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo

1.) 5 METAI SUEINA IKI BALANDŽIO 30 D.

Į Visagino švietimo pagalbos tarnybą (toliau – Tarnyba) dėl vaiko brandumo įvertinimo tėvai (globėjai) gali kreiptis ne vėliau kaip iki 2024 metų rugpjūčio 1 d. imtinai. Vaiko brandumo įvertinimas neprivalomas ir atliekamas tik konsultaciniais tikslais.

2. 5 METAI SUEINA NUO GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGSĖJO 1 D.

Į Tarnybą tėvai (globėjai) turi kreiptis ne vėliau kaip iki 2024 m. rugpjūčio 14 d. imtinai. Įvertinimas atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Gavę Tarnybos išvadą-rekomendaciją, sprendimą dėl tolesnio vaiko ugdymosi pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą priima tėvai (globėjai).

3. PAPILDOMAS VERTINIMAS DĖL BRANDUMO MOKYTIS PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ.

Tėvams (globėjams) nesutikus su priešmokyklinio ugdymo pedagogo išvada dėl tolimesnio vaiko ugdymo galimybių, pateikta rekomendacijoje, ir nesutikus su ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisijos sprendimu dėl tolimesnio vaiko ugdymo pagal priešmokyklinio arba pradinio ugdymo programą, kreipiamasi į Tarnybą dėl vaiko papildomo vertinimo-brandumo mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

KADA REGISTRUOTIS?

Nuo 2024 m. balandžio 3 d. iki rugpjūčio 14 d.

 KADA ATLIEKAMAS VERTINIMAS?

Nuo 2024 m. gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

 KOKIE DOKUMENTAI REIKALINGI?

 Prašymas dėl vaiko įvertinimo;

  • Pedagogų rekomendacija;
  • Ugdymo įstaigos vaiko gerovės komisijos posėdžio protokolo išrašas su sprendimu.

4. PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TRUKMĖ

Priešmokyklinis ugdymas gali trukti dvejus metus tik tiems vaikams, kurie pagal priešmokyklinio ugdymo programą pradėjo ugdytis nuo 5 metų. Jei vaikas pradėjo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai jam tais kalendoriniais metais suėjo 6 metai, ugdymas teikiamas pagal vienų metų priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą.

 Informacija parengta:

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.460922

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašą.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e/asr

 

Nuoroda į Visagino švietimo pagalbos tarnybos parengtą atmintinę.