Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija – sisteminga veikla, kuria siekiama didinti viešojo ir privataus sektorių subjektų atsparumą korupcijai ir kuri apima korupcijos rizikos veiksnių nustatymą, įvertinimą, šalinimą ir (ar) mažinimą, sudarant bei įgyvendinant korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių sistemą.

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galite pranešti:

Jei turite informacijos apie galimas korupcijos apraiškas Visagino vaikų lopšelyje-darželyje “Ąžuoliukas” ar norite pateikti pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo, prašome informaciją pateikti:

 • Įstaigos direktorei Dianai Tumėnienei, el. paštas diana.tumeniene@visaginoazuoliukas.lt , tel. numeris 8 386 747 98
 • Tiesiogiai atvykęs į Visagino savivaldybės administraciją (Parko g. 14, 31140 Visaginas);
 • Atsiųsdamas pranešimą paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;
 • Atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu apsauga@visaginas.lt.
 • Visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą:(8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba internetu.
 • Atkreipiame dėmesį, kad už šmeižtą ar melagingą kito asmens kaltinimą nusikaltimo padarymu yra numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Visagino vaikų lopšelio-darželio “Ąžuoliukas” už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo (direktoriaus pavaduotoja ugdymui)  Danutė Remeikienė, tel. +37061036744, el.p. danute.remeikiene@visaginoazuoliukas.lt

Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-08-02 įsakymu Nr. ĮV-E-345 patvirtintos  Visagino savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės

Visagino savivaldybės korupcijos prevencijos 2022–2024 metų veiksmų planas

ETIKOS KODEKSAS

Dėl Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-E-10 „Dėl Visagino savivaldybės administracijos etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo

 

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, bei reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo Visagino savivaldybės administracijoje tvarkos aprašas (patvirtintas Visagino savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-E-428)

 


 

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programa, patvirtinta lopšelio-darželio direktoriaus 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. (1.7) V-70.

 

Programos tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti sudarytas Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2016–2018 metų priemonių planas, kuris nustato korupcijos prevencijos priemones, jų įgyvendinimo terminus bei vykdytojus.

 


ATMINTINĖ

 

Atmintinės tikslas – paraginti Visagino savivaldybės administracijos bei Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų darbuotojus nedelsiant pranešti apie galimus korupcinius pažeidimus Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

 

• Korupcija yra bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

• Korupcijos prevencija siekiama didinti Savivaldybės administracijos vykdomų funkcijų kokybę, tarnautojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą bei visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis.

• Visagino savivaldybės administracijos darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, vadovaudamiesi LR Konstitucija, LR Valstybės tarnybos įstatymu, LR Darbo kodeksu, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, skyrių nuostatais, pareigybių aprašymais ir darbo tvarkos taisyklėmis.

• Darbuotojai turėtų aktyviai ir nedelsiant reikšti susirūpinimą dėl galimų korupcinių pažeidimų Visagino savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

• Svarbu, jog darbuotojai:

 • nesikreiptų į asmenį ar asmenis, kuriuos jie įtaria;
 • nebandytų rinkti įrodymų arba klausinėti kokių nors asmenų, bet turint dokumentų ar kt., kurie, darbuotojo manymu, yra svarbūs, laikytų juos saugioje vietoje;
 • išgirdę ar pamatę tai, kas, darbuotojo manymu, yra svarbu, užsirašytų laiką, datą ir smulkmenas;
 • nebandytų patys atlikti tyrimo;
 • nebūtų abejingi ir praneštų apie pastebėtus pažeidimus.• Apie turimą informaciją ar esamus įtarimus galima informuoti:
 • Visagino savivaldybės administracijos darbuotoją Konstantiną Bagdanavičių.Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas bus išsaugomi, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.   Kontaktiniai duomenys: specialus korupcijos prevencijos tel. (8 386 33 529), Parko g.14, Visaginas,  415 kab.–   Specialiųjų tyrimų tarnybą              Kontaktiniai duomenys: Vasario 16-osios g. 22, 35169 Panevėžys , tel. (8-45) 51 01 71;             el. paštas:panevezys@stt.lt            Specialiųjų tyrimų tarnyba Vilnius tel. 8 5 266 3333, el. paštas pranesk@stt.lt• Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio priežastis      ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.