Korupcijos prevencija

 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas galite pranešti:

 • raštu, adresu Visagino savivaldybės administracija, Parko g. 14-408, 31139 Visaginas
 • elektroniniu paštu korupcija@visaginas.lt  telefonu  (8 386) 33 529 (darbo dienomis)
 • Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Sedulinos al. 51, 31231 Visaginas, elektroniniu paštu info@visaginoazuoliukas.lt,  telefonu (8 386) 74 798 (darbo dienomis)

Apie korupcijos atvejus galite pranešti ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai:

raštu, visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą svetainėje www.stt.lt

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

 


 

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ korupcijos prevencijos 2016–2018 metų programa, patvirtinta lopšelio-darželio direktoriaus 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. (1.7) V-70.

 

Programos tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti sudarytas Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2016–2018 metų priemonių planas, kuris nustato korupcijos prevencijos priemones, jų įgyvendinimo terminus bei vykdytojus.

 


ATMINTINĖ

 

Atmintinės tikslas – paraginti Visagino savivaldybės administracijos bei Savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų darbuotojus nedelsiant pranešti apie galimus korupcinius pažeidimus Savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

 

• Korupcija yra bet koks valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

• Korupcijos prevencija siekiama didinti Savivaldybės administracijos vykdomų funkcijų kokybę, tarnautojų atliekamų pareigų ir įgaliojimų skaidrumą ir sąžiningumą bei visuomenės pasitikėjimą valstybinėmis institucijomis.

• Visagino savivaldybės administracijos darbuotojai turi sąžiningai, dorai, nepriekaištingai ir atsakingai vykdyti savo pareigas, vadovaudamiesi LR Konstitucija, LR Valstybės tarnybos įstatymu, LR Darbo kodeksu, Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėmis, skyrių nuostatais, pareigybių aprašymais ir darbo tvarkos taisyklėmis.

• Darbuotojai turėtų aktyviai ir nedelsiant reikšti susirūpinimą dėl galimų korupcinių pažeidimų Visagino savivaldybės administracijoje bei Savivaldybei pavaldžiuose ir jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse.

• Svarbu, jog darbuotojai:

 • nesikreiptų į asmenį ar asmenis, kuriuos jie įtaria;
 • nebandytų rinkti įrodymų arba klausinėti kokių nors asmenų, bet turint dokumentų ar kt., kurie, darbuotojo manymu, yra svarbūs, laikytų juos saugioje vietoje;
 • išgirdę ar pamatę tai, kas, darbuotojo manymu, yra svarbu, užsirašytų laiką, datą ir smulkmenas;
 • nebandytų patys atlikti tyrimo;
 • nebūtų abejingi ir praneštų apie pastebėtus pažeidimus.

   

  • Apie turimą informaciją ar esamus įtarimus galima informuoti:

 • Visagino savivaldybės administracijos darbuotoją Konstantiną Bagdanavičių.

  Pranešėjų konfidencialumas ir anonimiškumas bus išsaugomi, o pateikta informacija vertinama laikantis teisingumo, sąžiningumo ir skaidrumo principų.

     Kontaktiniai duomenys: specialus korupcijos prevencijos tel. (8 386 33 529), Parko g.14, Visaginas,  415 kab.

  –   Specialiųjų tyrimų tarnybą

                Kontaktiniai duomenys: Vasario 16-osios g. 22, 35169 Panevėžys , tel. (8-45) 51 01 71;

               el. paštas:panevezys@stt.lt

              Specialiųjų tyrimų tarnyba Vilnius tel. 8 5 266 3333, el. paštas pranesk@stt.lt

  • Bendros visų pastangos padės šalinti korupcijos – neigiamo socialinio reiškinio priežastis

        ir pasekmes bei aktyviau įgyvendinti antikorupcines iniciatyvas.