Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas

 

Nuo 2006 m. įstaigos bendruomenė vykdo lopšelio-darželio veiklos įsivertinimus, pagal ŠMM patvirtintą Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodiką (2005).

Mokyklos įsivertinimo (vidaus audito) tikslas yra išnagrinėti mokyklos darbo aspektus, pabrėžti pasiekimus ir trūkumus bei nustatyti mokyklos plėtros prioritetus.

Vidaus auditas padeda atsakyti į šiuos klausimus:

* Kaip mums sekasi?

* Iš kur mes tai žinome?

* Ką darysime toliau?

Nuo 2005 metų, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro įsakymu (2005-07-22, Nr. ĮSAK-1557), visose ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomenduojama taikyti vidaus audito metodiką. Vidaus auditą rekomenduojama vykdyti 5 etapais:

1. Pasirengimas.

2. Platusis auditas.

3. Pasirinktos srities (rodiklių) analizė (arba dar vadinama giluminiu auditu).

4. Atsiskaitymas ir informavimas.

5. Planavimas.

Vidaus auditą įstaigoje vykdo direktoriaus įsakymu patvirtinta KVA (koordinacinė vidaus audito) grupė, koordinuoja direktoriaus pavaduotoja.

Atlikdami platųjį auditą įstaigos pedagogai analizuoja visas įstaigos veiklos sritis ir rodiklius, vertina kiekvieną pagalbinį rodiklį keturiais lygiais: 4 – labai gerai; 3 – gerai; 2 – patenkinamai; 1 – nepatenkinamai. Apžvelgus įstaigos situaciją, išsiaiškinus įstaigos privalumus ir probleminius (mažiausiai įvertintus) pagalbinius rodiklius, einama gilyn, pasirenkant vieną ar kelis rodiklius detaliai (giluminei) analizei.

Išsamiam pasirinkto rodiklio(-ių) įvertinimui nadojami mažiausiai trys metodai (pvz., dokumentų analizė, anketavimas, stebėjimas, lyginamoji analizė, diskusijos ir pan.), tyrimuose siekiama sužinoti kuo išsamesnę visos bendruomonės nuomonę apie vertinamus veiklos aspektus.

Vidaus audito grupė apibendrina gautus duomenis ir juos pateikia įstaigos mokytojų tarybai, administracijai. Aptarti rezultatai pateikiami bendruomenei susirinkimo metu, interneto puslapyje, įtraukiami į metų veiklos programas, strateginius planus.