Tėvų mokestis už teikiamas paslaugas

Dėl vaikų ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos (2022 m.)

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ĄŽUOLIUKAS“ VAIKŲ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS  (2022-09-06_)

Lankomumo-tvarka-priedas

 

2022 06 23 sprend 120 (1)   SPRENDIMAS DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO
NR. TS-69 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ VISAGINO
SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS
APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  

2022 06 23 sprend 120 tvarkos aprašas (1)   ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ VISAGINO
SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO
TVARKOS APRAŠAS

 

 

DĖL VISAGINO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO TS-69 „DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ VISAGINO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO  (2021 02 18 sprendimas)

Atlyginimo už vaiko išlaikymą lopšelyje-darželyje nustatymas

Mokestis  nustatomas vadovaujantis Atlyginimo dydžio ir lengvatų už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko išlaikymą Visagino savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose tvarkos aprašu, patvirtintu Visagino savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. TS-69 (atsisiųsti) 

Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje:

  • už vienos dienos maitinimą vaikams iki 3 metų – 1,80 Eur
  • už vienos dienos maitinimą vaikams nuo 3 metų – 2,10 Eur
  • vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio  ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai  (globėjai) moka atlyginimą už ugdymo ir ūkio reikmes: 6,00 Eur dydžio atlyginimą kiekvieną mėnesį(nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus). Laikino mokyklos uždarymo metu atlyginimas už ugdymo ir ūkio reikmes nemokamas; 0,30 Eur už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną. Šeimoms, gaunančioms socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pateikus pažymą iš Socialinės paramos skyriaus taikoma 50% nuolaida, t. y. moka 0,15 Eur už kiekvieną lankytą ir nelankytą nepateisintą dieną.

Atlyginimo dydžio ugdymo ir ūkio reikmėms lėšų lopšelyje-darželyje naudojimas

Atlyginimo dydžio ugdymo ir ūkio reikmėms lėšų lopšelyje-darželyje naudojamas vadovaujantis Atlyginimo dydžio mokyklos ugdymo ir ūkio reikmėms lešų naudojimo lopšelyje-darželyje tvarka, patvirtinta Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. (1.7)-V-251  (atsisiųsti)