Laisvos darbo vietos

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ skelbia ikimokyklinio ugdymo mokytojo atranką. 1 etatas, 36 val. per savaitę (31val. kontaktinė (darbui su vaikais) ir 5 val. pasiruošimui veikloms, darbui su dokumentais ir kt.)
Pareigybės lygis – A2.
Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;
6. gyvenimo aprašymą (CV);
7. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos, nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu 2017 m. sausio 17 d. XIII-198.
Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba el. paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną. Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2023 m. spalio 26 d. Numatoma įdarbinimo data – pradėti dirbti iš karto.
Dokumentai pateikti iki 2023 m. spalio 24 d. el. paštu diana.tumeniene@visaginoazuoliukas.lt. Su reikalavimus atitinkančiais pretendentais susisieksime.


Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ skelbia ikimokyklinio ugdymo mokytojo atranką. 0,5 etato, 18 val. per savaitę (15,5 val. kontaktinės (darbui su vaikais) ir 2,5 val. pasiruošimui veikloms, darbui su dokumentais ir kt.)

Pareigybės lygis – A2.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus;
6. gyvenimo aprašymą (CV);
7. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos, nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu 2017 m. sausio 17 d. XIII-198.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba el. paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną. Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2023 m. spalio 26 d. Numatoma įdarbinimo data – pradėti dirbti iš karto.

Dokumentai pateikti iki 2023 m. spalio 24 d. el. paštu diana.tumeniene@visaginoazuoliukas.lt. Su reikalavimus atitinkančiais pretendentais susisieksime.


Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ skelbia atranką.0,36 etato logopedo pareigybės užimti. 12 val. 57 min per savaitę (7val. 55 min. kontaktinis darbas (darbas su vaikais) ir 5 val. 2 min. pasiruošimui veikloms, darbui su dokumentais ir kt.)

Pareigybės lygis – A2.

Reikalavimai pretendentui:

1.privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, būti baigęs specialiosios pedagogikos – logopedijos ugdymo studijų programą ir turėti logopedo profesinę kvalifikaciją;

2.privalo mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus; 3.per metus nuo darbo pradžios turi būti išklausęs lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą arba išklausęs ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu;

4.privalo būti įgijęs kompetencijas, numatytas Reikalavimuose mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl reikalavimų mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms patvirtinimo“;

5.gebėti įvertinti kalbos raidos ypatumus, kalbos ir kalbėjimo sutrikimus, vaikų specialiuosius poreikius;

6.išmanyti vaikų, turinčių kalbos ir kalbėjimo sutrikimų, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, geba juos taikyti šalinant šių vaikų kalbos sutrikimus;

7.gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

Logopedo funkcijos:

1.Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje ar, esant žymiai ribotam vaiko mobilumui dėl ligos ar patologinės būklės, mokinio namuose.

2.Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/vaikų kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą; šalina specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

3.Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių vaikų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.

4.Rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių vaikų kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:
1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
4. gyvenimo aprašymą (CV);
5. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos, nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu 2017 m. sausio 17 d. XIII-198.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba el. paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną. Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2023 m. spalio 31 d. Numatoma įdarbinimo data – pradėti dirbti iš karto.

Dokumentus pateikti iki 2023 m. spalio 26 d. el. paštu diana.tumeniene@visaginoazuoliukas.lt. Su reikalavimus atitinkančiais pretendentais susisieksime.