Vaikų maitinimas

 

Mieli tėveliai, norime priminti, kad, vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ maitinimas organizuojamas ir vykdomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtintą ,,Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašą”, kurio nauja redakcija su pakeitimais įsigaliojo nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. (Nauja redakcija nuo 2018-09-01: Nr. V-394, 2018-04-10, paskelbta TAR 2018-04-24, i. k. 2018-06471). Šio Tvarkos aprašo tikslas – sudaryti sąlygas palankiai vaikų mitybai, užtikrinti geriausią maisto saugą ir kokybę, patenkinti vaiko maisto medžiagų fiziologinius poreikius, ugdyti sveikatos mitybos įgūdžius.

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“  VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VISAGINO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VALGIARAŠČIO VERTINIMO PAŽYMA

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VISAGINO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VALGIARAŠČIO VERTINIMO PAŽYMA

PIRMOS SAVAITĖS VALGIARAŠTIS

ANTROS SAVAITĖS VALGIARAŠTIS

TREČIOS SAVAITĖS VALGIARAŠTIS