Vaikų maitinimas

 

Mieli tėveliai, norime priminti, kad, vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“ maitinimas organizuojamas ir vykdomas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 patvirtintą ,,Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašą”, kurio nauja redakcija su pakeitimais įsigaliojo nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. (Nauja redakcija nuo 2018-09-01: Nr. V-394, 2018-04-10, paskelbta TAR 2018-04-24, į. k. 2018-06471). Šio Tvarkos aprašo tikslas – sudaryti sąlygas palankiai vaikų mitybai, užtikrinti geriausią maisto saugą ir kokybę, patenkinti vaiko maisto medžiagų fiziologinius poreikius, ugdyti sveikatos mitybos įgūdžius.

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“  VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS