Teisinė informacija

TEISĖS AKTŲ SĄRAŠAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

VAIKO TEISIŲ KONVENCIJA

LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010

REKOMENDACIJOS MOKYKLOMS DĖL SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO IR VEIKSMŲ, ĮTARIANT GALIMĄ SMURTĄ ARTIMOJE APLINKOJE

PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO APRAŠAS

DĖL PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO

Ikimokyklinis ugdymas

METODINĖS REKOMENDACIJOS  IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAI RENGTI

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS KRITERIJŲ APRAŠAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖS REKOMENDACIJOS

LEIDINYS TĖVAMS „JŪSŲ VAIKAS IKIMOKYKLINUKAS“

GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS (IKIMOKYKLINIS AMŽIUS)

ALKOHOLIO, TABAKO IR KITŲ PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REKOMENDACIJOS – IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

„AUGAME ŽAISDAMI, BENDRAUDAMI, TYRINĖDAMI, KURDAMI“

LEIDINYS PEDAGOGAMS IR TĖVAMS „ANTROJI KALBA ANKSTYVAJAME AMŽIUJE“

LEIDINYS TĖVAMS „ANTROJI KALBA ANKSTYVAJAME AMŽIUJE“

Ikimokyklinio ugdymo finansavimas ir aprūpinimas

MOKYMO LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠVIETIMO APRŪPINIMO STANDARTAI

VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIŲJŲ TIKSLINIŲ DOTACIJŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS SKYRIMO METODIKA

Priešmokyklinis ugdymas

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO MODELIŲ APRAŠAS

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

Reikalavimai pedagogams

REIKALAVIMAI MOKYTOJO KVALIFIKACIJAI

PAVYZDINIS AUKLĖTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “ĄŽUOLIUKAS” ĮSTAIGOS TVARKOS, KITI NORMATYVINIAI DOKUMENTAI:

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“  DARBO TVARKOS TAISYKLĖS