Asmens duomenų apsauga

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA   2018-05-18

 

 

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Sutarties pagrindu UAB “Sabelija” yra priskirtos Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

  • adresas: Laisvės pr. 77B, Vilnius arba Rūtų g. 4, Klaipėda
  • el. paštas: bdar@sabelija.lt
  • te. nr. +370 638 38 538, +370 527 58 866, +370 463 82 000