Asmens duomenų apsauga

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS   2023-12-08

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA   2018-05-18

 

Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Sutarties pagrindu duomenų apsaugos pareigūno funkcijas įstaigoje vykdo MB “Dejuris”.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

MB „Dejuris“

Įmonės kodas 304783080
 Švitrigailos g. 11K-109, Vilnius
 Tel. +370 638 38 538
El. p. info@dejuris.lt