Mokytojų taryba

 

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ MOKYTOJŲ TARYBA

Mokytojų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Lopšelio-darželio direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi Lopšelyje-darželyje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais ir Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.

Mokytojų tarybos sudėtis

Diana Tumėnienė – direktorė, pirmininkė.

Nariai – visi Lopšelio-darželio pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai.