SKELBIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJO ATRANKOS

Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ skelbia ikimokyklinio ugdymo mokytojo atranką. 1 pareigybės krūviu, 36 val. per savaitę (31 val. kontaktinės (darbui su vaikais) ir 5 val. pasiruošimui veikloms, darbui su dokumentais ir kt.)

Kvalifikaciniai reikalavimai:

  1. Būti baigus ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo ir (ar) vaikystės pedagogikos programą.
  2. Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688.
  3. Būti išklausius specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą LR švietimo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481.
  4. Būti įgijus kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programos apraše, kurį tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

Mokytojas turi būti nepriekaištingos reputacijos, pareigingas, mandagus, tolerantiškas, turi gebėti bendrauti su skirtingo amžiaus vaikais ir tėvais, kolegomis.

Pareigybės lygis – A2.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  3. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
  4. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;
  5. gyvenimo aprašymą (CV);
  6. galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Prašyme dalyvauti atrankoje nurodyti:

SUTINKU, kad Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ (Duomenų valdytojas), juridinio asmens kodas 190231730, adresas Sedulinos al. 51, Visaginas, dalyvavimo atrankoje tikslu tvarkytų mano asmens duomenis.

Esu informuotas, kad:

bet kada galiu kreiptis į Visagino vaikų lopšelį-darželį „Ąžuoliukas“ ir atšaukti savo duotą sutikimą;

turiu teisę būti informuotas apie mano asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti netinkamus duomenis.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 0,9294 iki 1,3053 bazinio dydžio (priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos).

Pretendentai dokumentus pristato el. paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną. Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pokalbis su pakviestais pretendentais numatomas 2024 m. gegužės 23 d. Numatoma įdarbinimo data – pradėti dirbti iš karto.

Bus pasirašoma terminuota darbo sutartis.

Dokumentus pateikti iki 2024 m. gegužės 21 d. el. paštu diana.tumeniene@visaginoazuoliukas.lt. Su reikalavimus atitinkančiais pretendentais susisieksime.