ATRANKA Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO VIETĄ

2020-05-25 skelbiama laisva ikimokyklinio ugdymo auklėtojo darbo vieta Visagino vaikų lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“.

 

Atranka vykdoma vadovaujantis Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr.
V-1680.

Įstaigos pavadinimas: Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“.

Pareigybės pavadinimas ir dydis: Auklėtojas, 1 etatas.

Pareigybės lygis: Pareigybė priskiriama B lygiui.

Reikalavimai:

Aukštasis universitetinis arba koleginis pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija. Mokomoji kalba – lietuvių kalba.

Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis „Outlook“, „Internet Explorer“, „PowerPoint“.

Išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti kaupti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti auklėtojo darbą.

Funkcijos:

 1. Organizuoti ir vykdyti ugdymo procesą:
  • planuoti grupės ugdomąją veiklą;
  • kurti grupės ugdymo aplinką, parinkti priemones;
  • ugdyti ir/ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese.
 2. Gebėti rengti individualias ugdymo programas.
 3. Sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą, apie vaikų pasiekimus informuoti vaikų atstovus pagal įstatymą.
 4. Teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti vaikų atstovus pagal įstatymą, kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais.
 5. Inicijuoti, ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, veiklose.
 6. Rengti edukacines programas, projektus.
 7. Taikyti IKT savo tiesioginiame darbe.

Darbo užmokestis: 4,96–7,0 pastoviosios dalies koeficientas (nustatomas vadovaujantis Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašu).

Pretendentas privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 3. Išsilavinimą, patvirtinančius dokumentus ir jų kopijas; kitus dokumentus patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams.

4 .Gyvenimo aprašymą (CV), nurodant vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes), turimus įgūdžius šiai pareigybei užimti.

 1. Darbo stažą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 2. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių ar esamų darboviečių rekomendacijų, kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento kompetencijas.
 3. Užpildytą pretendento anketą.
 4. Galima pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami: elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki birželio 12 d. Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriui, Sedulinos al. 51, 31231 Visaginas arba elektroniniu paštu info@visaginoazuoliukas.lt. Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui.