KARANTINAS PRATĘSTAS IKI 2020 M. BALANDŽIO 13 D.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. KOVO 14 D. NUTARIMO NR. 207 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ PAKEITIMO 2020 m. kovo 25 d. Nr. 264

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/931eb6116eb911eaa38ed97835ec4df6