RESPUBLIKINĖ KONFERENCIJA „KAIP MUMS SEKASI ĮGYVENDINTI  ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ“

Šiomis dienomis švietimo sistema rengiasi didžiuliam pokyčiui: nuo 2024 metų visos mokyklos ir darželiai turės sudaryti sąlygas vaikams su specialiaisiais poreikiais ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje kartu su bendraamžiais.

Svarbiausias įtraukiojo ugdymo tikslas – kokybiškas ugdymas kiekvienam vaikui, nepriklausomai nuo jo skirtybių. To siekiama vaikui ir jo šeimai suteikiant specialistų pagalbą, taip pat kitaip organizuojant ugdymą: personalizuojant projektus, susiejant bendrąją ir specialiąją ugdymo sistemas, taip į bendras veiklas įtraukiant visus vaikus, nepriklausomai nuo jų skirtybių (negalios, specialiųjų poreikių, gebėjimų).

2023 metų, vasario 23 dieną Visagino vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ organizavo konferenciją „Kaip mums sekasi įgyvendinti įtraukųjį ugdymą“. Konferencijoje dalyvavo ir savo patirtimi dalinosi Visagino miesto ikimokyklinių įstaigų ir Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos mokytojai, logopedai, psichologai, socialiniai pedagogai.

Konferencijos tikslas – skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenes bendradarbiauti per pozityvią gerosios patirties sklaidą ir užtikrinti kokybišką įtraukiojo ugdymo plėtojimą.

Konferencijos dalyvius pasveikino būsimieji mokinukai priešmokyklinės grupės „Ąžuoliuko mokyklėlė“ ugdytiniai ir „Nykštukų“ grupės ugdytinė Vakarė.

Lopšelio-darželio Tėvų komiteto narys Dmitrij Ikonikov pasidžiaugė, kad yra diskutuojama šia aktualia tema, nes įtraukusis ugdymas yra vertybinis procesas, kuriuo siekiama sukurti geriausias galimybes visiems vaikams. Jis pažymėjo, kad svarbiausia – investuoti į mokytoją ir į ugdymo programas.

Mokyklos direktorė Irena Oficerova sveikindama dalyvius akcentavo įtraukiojo ugdymo svarbą bei pedagogų kompetenciją. Supažindino su vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ įtraukiojo ugdymo organizavimo ypatumais.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Jūratė Juršienė savo pranešime akcentavo, kad labai svarbu atsižvelgti į vaiko galimybes. Mokytoja Regina Luniova pastebėjo, kad mokytojai yra pagrindiniai įtraukiojo ugdymo vykdytojai.

Mokytoja Larisa Minič paminėjo, kad labai svarbu, kai visi švietimo pagalbos specialistai, pedagogai dirba ir kuria aplinką kartu.

Logopedė Vilmantė Andrejevienė kalbėjo apie smulkiosios motorikos svarbą kalbinių įgūdžių vystymesi.

Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos mokytoja Vanda Astrauskienė pasidalino ilgamete darbo patirtimi ir papasakojo, kodėl svarbus smulkiosios motorikos lavinimas.

Mokytoja Marija Kardelienė pasidalino veiklos organizavimo patirtimi, kai grupėje yra ne vienas ypatingas vaikas. Akcentavo, kad pedagogas visada turi būti kūrybiškas, pasirengęs improvizuoti.

Socialinė pedagogė Birutė Stefanskienė pastebėjo, kad visiems vaikams labai svarbu emocinė aplinka, šilti tarpusavio santykiai.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Laima Garuckienė pristatė pranešimą „Bendradarbiavimo užmezgimas darželio sąlygomis su autizmo spektro sutrikimų turinčiu vaiku ir tėvais“ ir akcentavo, kad vaikas – pedagogas – šeima yra reikšmingos ir patikimos grandys ugdymo rezultatams siekti.

Logopedė Natalja Kabajeva pasidalino patirtimi, kaip ruošiamasi lopšelyje-darželyje įtraukiąjam ugdymui, kaip kuriama aplinka.

Mokytoja Jelena Carevskaja papasakojo apie sprendimo galimybes dirbant su vaikais, turinčiais autizmo spektro problemų.

Psichologė Daiva Šarkienė pristatė stendinį pranešimą „Pagalba emocijų ir elgesio sunkumų turintiems vaikams“.

Dėkojame konferencijos organizatoriams Visagino vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ priešmokyklinio ugdymo pedagogei Jūratei Juršienei ir mokytojai Reginai Luniovai, visiems konferencijos dalyviams (pranešėjams ir klausytojams). Susitikimas buvo įdomus, prasmingas ir naudingas.

Linkime visiems, kad tikslai būtų galvoje, veiklos kišenėje, o linksmumas širdyje.